Vedtægter

Vedtægter for Faaborg Tennisklub

Vedtægter for Faaborg Tennisklub
§ 1.
Klubbens navn er Faaborg Tennisklub. Klubbens hjemsted er Faaborg kommune.
§ 2.
Klubbens formål er at skabe de bedste muligheder for udøvelse af tennisspillet og mulighed for dygtiggørelse for alle uanset alder og færdigheder, samt styrke sammen- holdet blandt medlemmerne.
§ 3.
Klubben er medlem af Fyns Tennis Union under Dansk Tennis Forbund og under- givet disses love og bestemmelser.
§ 4.
Klubben optager enhver, der søger optagelse, under forudsætning af, at klubbens vedtagne maksimumsgrænser for medlemstal ikke overskrides. Indmeldelse skal ske til klubbens kasserer. Medlemskab er først opnået, når kontingent er betalt. Kvittering er medlemsbevis og giver klubrettigheder- og pligter. Bestyrelsen kan i særlige tilfælde nægte optagelse af et medlem. Den , hvis optagelse er nægtet, kan prøve optagelse på førstkommende generalforsamling, der træffer endelig afgørelse.
§ 5.
Kontingent fastsættes for et år ad gangen på klubbens ordinære generalforsamling og opkræves forud. Bestyrelsen kan fastsætte forfaldsterminer. Indmeldelse i løbet af et regnskabsår giver normalt ikke ret til reduceret kontingent.
§ 6.
Udmeldelse – Eksklusion. Såfremt et medlem ikke har fornyet sit medlemskab ved indbetaling af kontingent inden en af bestyrelsen for hvert år fastsat forfaldstermin jfr. §5, stk. 2, bortfalder medlemskabet dagen efter, at fristen er overskredet. Forfaldstermin meddeles som efter §7.
Udmeldelse kan endvidere ske ved skriftlig henvendelse til klubbens kasserer og forudsætter, at medlemmet har betalt kontingent frem til den dag, udmeldelsen har virkning. Et medlem, der er i kontingentrestance, kan bestyrelsen ekskludere med mindst 8 dages varsel. Ingen, der er udelukket på grund af kontingentrestance, kan optages på ny som medlem af klubben, før vedkommende har betalt sin gæld til klubben. Overtrædelse af klubbens vedtægter og andre regler kan medføre udelukkelse for kortere eller længere tid – og eventuelt eksklusion. Hvis bestyrelsen beslutter, at særlige forhold giver anledning til eksklusion, skal det ske ved at mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer har stemt herfor. Forinden bestyrelsen træffer sin afgørelse, skal medlemmet have haft muligheden for at fremføre sit forsvar, og medlemmet kan kræve, at spørgsmålet om eksklusion afgøres på først- kommende ordinære generalforsamling. Spørgsmålet optages som særligt punkt på dagsordenen, og vedkommende har ret til at deltage i dette punkts behandling på generalforsamlingen. Generalforsamlingens beslutning om eksklusion kræver samme majoritet som ved ændring af klubbens love. Et medlem, der er ekskluderet i henhold til generalforsamlingsbeslutning, kan kun optages som medlem ved en ny generalforsamlingsbeslutning herom.
§ 7. Ordinær generalforsamling. Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed. Den ordinære genaralforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april måned og indkaldes med mindst 2 ugers varsel ved skriftlig meddelelse til medlemmerne, eller avertering i et eller flere lokale blade, med angivelse af dagsorden. Forslag der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være bestyrelsen i hænde den 1. februar. Dagsorden for den ordinære generalforsamling er : 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab samt budget for det kommende år til godkendelse. 4. Behandling af indkomne forslag. 5. Fastsættelse af kontingent. 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen. 8. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant. 9. Eventuelt.
§ 8.
Generalforsamlingens ledelse m.v. Generalforsamlingen vælger sin dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen, til at lede forhandlingerne. Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpel stemmeflertal jfr. §6, §14 og §15. Stemmeret udøves ved personligt fremmøde. Dirigenten bestemmer afstemningsmåden, dog skal på begæring fra stemmeberettiget medlem afstemning og valg foregå skriftligt, ligesom alle afstemninger om eksklusion skal foregå skriftsligt. Generalforsamlingens beslutninger indføres i en protokol, hvori også et referat af for- handlingerne optages. Protokollen underskrives af dirigenten.
§ 9.
Ekstraordinær generalforsamling. Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst 30 stemmeberettigede medlemmer skriftligt stiller motiveret krav herom til bestyrelsen. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 1 måned efter, at begæring er fremsat over for bestyrelsen, og indvarsling skal ske på samme måde som for ordinær generalforsamling.
§ 10.
Bestyrelse – Udvalg – Valg. Bestyrelsen består af 7 medlemmer. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og kasserer. Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold. De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter foreningen i henhold til lovene. Bestyrelsen vælges for en periode af 2 år, og afgår skiftevis 3 og 4 ved hver ordinære Generalforsamling. Genvalg kan finde sted. Bestyrelsen kan nedsætte særlige udvalg, hvori kan være repræsenteret såvel medlemmer som ikke medlemmer.
§ 11.
Tegningsret. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer, hvori- blandt formanden eller næstformanden er til stede. I formandens forfald indtræder næst- formanden i dennes sted. Over bestyrelsens forhandlinger føres en protokol. Klubben tegnes af formanden. Ved økonomiske dispositioner kræves dog underskrift af såvel formanden som kassereren. I alle sager, der angår køb, salg eller pantsætning af fast ejendom eller løsøre, samt invest- eringer og spørgsmål af anlægsmæssig karakter, skal godkendes af bestyrelsen, med sim- pel flertal, ligesom generalforsamlingens godkendelse med simpel flertal blandt de frem- mødte skal foreligge. Bestyrelsen fastsætter klubbens ordens- og banetegningsregler.
§ 12.
Klubbens regnskabsår er kalenderåret. Bestyrelsen skal inden 1. februar afgive driftsregnskab og status til revisorerne. Driftsregnskabet og status forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med revisorernes påtegning. Fra 8 dage før den ordinære generalforsamlings afholdelse, er klubbens med- lemmer berettiget til, ved henvendelse til kasserer, at få udleveret driftsregnskab og status.
§ 13.
Revision. På den ordinære generalforsamling vælges for et år ad gangen 2 revisorer og 1 revisorsuppleant. Revisorerne skal hvert år efter den 1. februar gennemgå det sam- lede regnskab og påse, at beholdningerne er til stede. Driftsregnskabet og status forsynes med en påtegning. Revisorerne har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.
§ 14.
Vedtægtsændringer. Ændringer i vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.
§ 15.
Klubbens opløsning. Beslutning om klubbens opløsning kan kun tages på en i den anledning særlig indkaldt generalforsamling. Det kræves, at der til denne generalforsamling er mindst halvdelen af klubbens Stemmeberettigede medlemmer til stede. For forslagets vedtagelse kræves tillige, at de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås et sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med oven- nævnte stemmeflerhed, uanset hvilket antal stemme berettigede medlemmer, der er til stede. På generalforsamlingen træffes betemmelse om, hvorledes klubbens formue, herunder fast ejemdom og løsøre, skal fordeles. Dette sker ved simpelt stemme- flertal. Ved opløsning tilfalder klubbens midler Faaborg Kommune til brug for idræts- lige formål for børn og unge i kommunen, dog fortrinsvis en forening med samme formål som den opløste forening. Faaborg Tennisklub blev grundlagt den 6. april 1900. Første vedtægtsændring fandt sted i 1943. Anden vedtægtsændring fandt sted i 1988. Tredje vedtægtsændring fandt sted i 1990. Ovenstående vedtægter ændret og vedtaget på ordinær generalforsamling den 10. februar 1998. .